>>> www.strukturnifondovi.hr

Projekt pod nazivom “LiquiTip BioMed – kromatografske kolone za biomedicinske laboratorije” (KK.03.2.2.03.0279)

Kratki opis projekta

Provesti će se daljnja potvrda biokemijske prikladnosti i funkcionalnosti LiquiTip 3-D printanih analitičkih kolona punjenih u malim serijama, našim originalnim mehaničko-fluidičkim pristupom. Aktivnost će se sastojati od testiranja primjenjivosti našeg koncepta kromatografskih kolona u pokrivanju potreba biokemijskih i biomedicinskih laboratorija za analizama za koje je važna brzina dolaska do rezultata te u rutinskim analizama, gdje minimizirano vrijeme pripreme uzorka za analizu vodi na uštede u poslovanju; zadatak je ispitati mogućnost detekcije biomedicinski relevantnih supstanci, malih molekula u matrici bioloških uzoraka.

U prethodnoj Fazi 3 LiquiTip projekta sposobnost LiquiTip AAA kolona da rade direktno sa nativnim biološkim materijalom ili materijalom koji simulira biološki (jednostavne kombinacije biomolekula, DNA, proteina, glikana, lipida). Posebice mnogobrojne biološke (makro)molekulske vrste prisutne u biouzorcima imaju afinitet vezanja na polimerne materijale tzv. plasticware, jednokratnog plastičnog laboratorijskog posuđa, time mogu poremetiti biokemijske protokole i analizu učiniti nevaljanom, a mi smo ustanovili kako ne dolazi do takvih pojava.U  Fazi 2 LiquiTip projekta provjerili smo ponašanje materijala od kojeg su izrađene same kolone, dakle polimernog materijala korištenog za 3D printanje malih serija kolona po odabiru korisnika. Naime, kako je naš sustav baziran na prethodnom dispergiranju stacionarne faze u tekućini, potrebno je bilo potvrditi da ne dolazi do kontaminacije stacionarne faze ili da ne dolazi do mehaničkog oštećenja čestica, njihovog vezivanja ili kompaktiranja te promjena u svojstvima retencije pokretne faze koju obično čine organska otapala. Inicijalne testove/mjerenja Faze 1 proveli smo za slučaj temeljnog otapala – vode, te testirali funkcionalnost različitih vrsta stacionarnih faza, za različite koncentracije uzorka otopljenih u vodi (na vodi bazirane pokretne faze).

Dakle, koristimo analize IRBa kako bismo provjerili može li kromatografska kolona pripremljena u maloj seriji, po potrebi laboratorija korisnika, biti kvalitetna i pouzdana kao i velikoserijski, industrijski proizvod. Veličina svjetskog tržišta potrošnog laboratorijskog materijala, tako i analitičkih kolona čini čak i ulazak u jednu nišu velikom poslovnom prilikom. Naš koncept bi koristili npr. analitički laboratoriji, medicinske ustanove i istraživački centri. Proizvod bi se distribuirao na svjetskom tržištu kao set za pripremu namjenskih kolona za rješavanje korisnikovog analitičkog problema.

Cilj projekta

Krajnji cilj je unaprijediti postupak pripreme malih serija potrošnog materijala – kromatografskih kolona za analitičko dijagnostičke laboratorije, kako bi se omogućila ekonomski prihvatljiva proizvodnja. Ovim aktivnostima dokazujemo kako smo osmislili pouzdan postupak maloserijske proizvodnje kromatografskih kolona, mehaničko-fluidičkim punjenjem kolona stacionarnom fazom.

Očekivani rezultat projekta

Uslugom MS analize koju je pružio Institut Ruđer Bošković potvrdili smo prikladnost kolona koje smo pripremili za rad s biološkim materijalom, tj. ispravnost odabira i pakiranja stacionarnih faza u koloni. Zaključak je kako se prilikom fluidičke depozicije ne mijenja njihova nominalna funkcionalnost te ove vežu i otpuštaju biomedicinski relevantne molekule na ponovljiv način, koji omogućava preciznost mjerenja očekivanu od biomedicinskih laboratorija.

Razdoblje provedbe projekta

21/05/2021 – 30/06/2021

Ukupna vrijednost projekta

135.000,00 kuna (EU sufinanciranje u iznosu od 75.000,00 HRK).

Financiranje iz programa >>>Inovacijski vaučeri za MSPove KK.03.2.2.03.

Kontakt osobe za više informacija

dr.sc. T. Vuletić, direktor   >>>projekteka.hr@gmail.com

 

 

Više o fondovima EU saznajte na: https://strukturnifondovi.hr/

Više o Operativnom programu konkurentnost i kohezija saznajte na: https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/